KLANTENSERVICE

Je betaalt gemakkelijk op de volgende 4 manieren, waarna de bestelling door Glitterwijn wordt uitgevoerd:

iDEAL:
Met iDEAL reken je af in je vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van de beveiligingsmethodes van je eigen bank. Als internetbankierer kun je direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat je je daarvoor hoeft aan te melden. Voor deze online betalingen worden géén extra kosten berekend.
Je bestelling wordt door Glitterwijn in behandeling genomen na ontvangst van de betaling.

Paypal:
Met PayPal kunt u snel en gemakkelijk online geld overmaken en ontvangen. Het is een eenvoudige betaalmethode waarbij je gebruikt maakt van een eigen Paypal account. U betaald uiteraard in een beveiligde omgeving met uw e-mailadres en wachtwoord. Je bestelling wordt door Glitterwijn in behandeling genomen na ontvangst van de betaling.

Vooraf overmaken
Je betaalt de bestelling vooraf op onze bankrekening.
Nadat de bestelling is betaald, wordt je bestelling in behandeling genomen.

Contante betaling

Je betaalt de bestelling, gepast, bij het ophalen van je bestelling

Betalen bij zelf ophalen van de bestelling
Je betaalt de bestelling contant als je de bestelling zelf bij ons wilt komen halen. Pinnen is niet mogelijk!
Ophalen kan uitsluitend geschieden volgens afspraak.

Wij leveren zelf en/of maken gebruik van PostNL als transporteur. Aflevering vindt als volgt plaats:

Bestellingen worden afgeleverd op een door jezelf aan te geven adres (na ontvangst van uw betaling).
Wij streven ernaar de order uiterlijk binnen 5 werkdagen op het aangegeven adres te bezorgen. De actuele levertijd staat aangegeven in uw winkelmand (bovenaan de pagina). Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren.

De bestellingen dienen na ontvangst door jou zelf gecontroleerd te worden. Klachten dienen, op verval van het recht tot reclameren, binnen 72 uur na ontvangst aan Glitterwijn medegedeeld te worden. Glitterwijn is niet tot nakoming gehouden en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, indien de bestelling door overmacht niet, niet juist of niet volledig kan worden geleverd. Behoudens in geval van grove schuld of ernstige nalatigheid is de verplichting tot schadevergoeding door Glitterwijn terzake van het niet, niet juist of niet volledig leveren van een bestelling beperkt tot de waarde van de betreffende bestelling.


Een bestelling zelf ophalen
Bij Glitterwijn kan je in overleg een bestelling ook zelf ophalen. Deze keuzemogelijkheid heb je bij het plaatsen van een bestelling.
Natuurlijk betaal je dan geen leveringskosten. Ophalen (in Tilburg) kan uitsluiten geschieden volgens afspraak. U kunt hiervoor een afspraak maken per e-mail: info@glitterwijn.nl

Wanneer u producten wilt retourneren, dient u ons hiervan binnen 7 dagen na ontvangst van de producten op de hoogte te stellen. U dient de producten in originele staat en ongeopend terug te sturen. U dient hierbij ook de dozen te gebruiken waarin u de wijn van ons geleverd heeft gekregen. Het aankoopbedrag van de geretourneerde producten wordt zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 30 werkdagen na retourontvangst van het product, teruggestort op uw bankrekening.
Retourneren is uitdrukkelijk NIET toegestaan voor producten die speciaal op uw verzoek zijn gemaakt.

Indien u producten wilt retourneren, dient u contact op te nemen met Glitterwijn. U kunt een e-mail sturen naar info@glitterwijn.nl of via het contactformulier op onze website. De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de koper.

Algemene Voorwaarden van toepassing op www.glitterwijn.nl
ALGEMENE VERKOOP – EN LEVERINGSVOORWAARDEN geldend vanaf 1 februari 2022 van toepassing op alle transacties van/met Glitterwijn.

Artikel 1 Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van www.glitterwijn.nl en iedere aanbieding, bestelling, aankoop, offerte en overeenkomst van Glitterwijn (hierna: Glitterwijn) behoudens indien deze zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
2. Het doen van een bestelling dan wel het accepteren van een aanbieding houdt in dat de klant zich met deze voorwaarden akkoord verklaart.
3. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
4. Het wijzigen van een overeenkomst geldt alleen indien dit uitdrukkelijk door Glitterwijn is geaccepteerd.

ARTIKEL 2 BESTELLINGEN, AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

1. Bestellingen kunnen uitsluitend worden geplaatst door en voor natuurlijke personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Koper c.q. besteller verklaart door akkoordbevinding van deze voorwaarden deze minimumleeftijd te hebben.

2. Alle offertes en aanbiedingen van Glitterwijn zijn vast behoudens het vermelde in het bepaalde onder 3. Gedurende of na het bestelproces kunnen prijzen niet gewijzigd worden ook niet ten gevolge van wettelijke verhogingen van btw.

3. Glitterwijn kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen (of een onderdeel daarvan) een kennelijke vergissing of een schrijffout bevat.

4 . De op de website en in offertes of aanbiedingen vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten.

5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

ARTIKEL 3 BETALING EN LEVERING

1. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf indien het bestelde dient te worden verzonden. Kopers kunnen betalen door middel van iDEAL of bankoverschrijving.
2. Zodra het verschuldigde bedrag door Glitterwijn ontvangen is, verzendt Glitterwijn bestelde artikelen uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen via PostNL naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Ophalen (in Tilburg) kan uitsluiten geschieden volgens afspraak
3. Indien een product niet meer leverbaar is, neemt Glitterwijn zo spoedig mogelijk contact op met de koper.
4. Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de koper niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
5. De bestelling moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij het aangegeven afleveradres geleverd zijn. Wanneer dit niet het geval is, kan de koper de koop onmiddellijk ongedaan maken (dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken).  De koper dient hiertoe een e-mail of brief naar Glitterwijn te zenden. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 7 werkdagen na de kennisgeving aan de klant geretourneerd. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

ARTIKEL 4 – TEVREDENHEIDSGARANTIE EN RETOURNERING

1. Koper mag zonder opgaaf van reden de overeenkomst binnen zeven dagen na ontvangst van het betreffende product ontbinden, tenzij sprake is van lid 4 van dit artikel. Hiertoe dient de koper op voorhand Glitterwijn in kennis te stellen d.v.m. een e-mailbericht via het contactformulier op de website.
2. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is, en voorzien is van de originele onbeschadigde verpakking en niet gebruikt of bewerkt is.
3. De kosten voor retourzendingen komen in dit geval voor rekening van de koper. Glitterwijn zal binnen 30 werkdagen nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag op de bankrekening van de klant terugstorten onder inhouding van de in rekening gebrachte verzendkosten of contant retourneren indien de koper dit wenst.
4. Indien Glitterwijn speciaal voor koper een product op maat/naar eigen wens heeft gemaakt is retourneren NIET toegestaan. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan

ARTIKEL 5 GARANTIES

1. Glitterwijn garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde omschrijving. Kleuren kunnen in het echt iets afwijken van de foto op internet. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.
2. Koper dient zich onmiddellijk na levering te vergewissen of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
3. Glitterwijn garandeert dat de flessen originele flessen zijn, voorzien van glitters. De glitters zitten niet in het product zelf, maar enkel en alleen aan de buitenkant van de fles.

ARTIKEL 6 EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. De producten die door Glitterwijn geleverd worden blijven eigendom van Glitterwijn totdat de klant alle verplichtingen uit de met Glitterwijn gesloten overeenkomst(en) volledig is nagekomen.

ARTIKEL 7 AANSPRAKELIJKHEID

1. Iedere aansprakelijkheid van Glitterwijn en van het personeel en de producten van Glitterwijn voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Glitterwijn kan evenmin niet  aansprakelijk worden gesteld voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
2. Glitterwijn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Glitterwijn. In dit verband wordt tevens verwezen naar het vermelde onder punt 5 hier beneden.
3. Iedere aansprakelijkheid van Glitterwijn jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Glitterwijn verschuldigd is.
4. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de koper Glitterwijn , dan wel tussen Glitterwijn en derden c.q. vertegenwoordigers van de koper, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de koper en Glitterwijn is Glitterwijn niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Glitterwijn.
5. Het gebruik van de aangeboden artikelen is geheel voor eigen risico van de afnemer. Glitterwijn is niet aansprakelijk voor eventuele gezondheidsproblemen die ontstaan door het gebruik van de aangeboden artikelen. De artikelen zijn verboden voor personen beneden de leeftijd van achttien (18) jaar, vrouwen die in verwachting, vrouwen die borstvoeding geven en personen die gevoelig en/of allergisch zijn voor alcoholhoudende producten. Houd de aangeboden artikelen te allen tijde buiten bereik van kinderen.

ARTIKEL 8 OVERMACHT

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Glitterwijn of de koper kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

ARTIKEL 9 PRIVACY

1. Het privacy beleid van Glitterwijn staat op www.glitterwijn.nl. Glitterwijn neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

ARTIKEL 10 INTELLECTUELE EIGENDOM

1. De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de weergegeven informatie en andere uitingen, waaronder de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig materialen, berusten bij Glitterwijn , haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of andere rechthebbenden.
2. Het is eenieder verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Glitterwijn , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het uitsluitend gaat om privé gebruik van het product zelf.
3. De website van Glitterwijn noch onderdelen hiervan mogen niet op enige wijze ter beschikking gesteld worden  aan derden en/of verveelvoudigd worden anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één kopie.
4. Ook mogen er  geen veranderingen in de geleverde producten aangebracht worden, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
5. Hyperlinks naar de website mogen uitsluitend aangebracht worden indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is zonder toestemming van Glitterwijn verboden.

ARTIKEL 11 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing ook indien de goederen besteld en/of bestemd zijn voor een plaats buiten Nederland.
2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Glitterwijn of overeenkomsten die met Glitterwijn gesloten zijn zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Hartelijk dank voor jouw bezoek aan onze website. We hechten veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze websitebezoekers. Via onze website www.glitterwijn.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Glitterwijn.nl is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.
In dit privacy- en cookiereglement word je geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

1. REIKWIJDTE EN TOESTEMMING

Door gebruik te maken van onze website en de daaraan gerelateerde diensten, kunnen wij jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren, zoals beschreven in dit privacy- en cookiereglement.

Dit pricacy- en cookiereglement is van toepassing op alle onderdelen van onze website www.glitterwijn.nl.

2. WANNEER VERZAMELEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

1. Wanneer je onze website bezoekt;
2. Wanneer je een product bestelt.

3. WELKE PERSOONSGEGEVEN VERZAMELEN WIJ?

Gegevens die wij automatisch verzamelen:
Wanneer je onze website bezoekt en/of daarvan gebruikmaakt, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door jouw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee je toegang hebt. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies (hierna een uitgebreid hoofdstuk over cookies).
De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:

– Browsergegevens;
– Duur van jouw bezoek;
– Pagina’s die je bezoekt;
– Links waarop je klikt;
– Locatiegegevens op basis van jouw IP-adres;
– Verbindingsgegevens zoals jouw IP-adres.

Persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt:

– naam;
– Geboortedatum;
– Adres;
– Postcode;
– Woonplaats;
– Land;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Betaalgegevens.

Onze website is niet bedoeld voor personen jonger dan 18 jaar
Onze website is niet gericht op of bedoeld voor personen jonger dan 18 jaar en Glitterwijn verzamelt niet bewust informatie op onze website van personen jonger dan 18 jaar.

4. COOKIES

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op jouw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer je onze website bezoekt.

4.1 WELKE SOORTEN COOKIES GEBRUIKEN WIJ?

Wij gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat de websites op een goede wijze functioneren en om het gebruik van onze website te verbeteren. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om informatie te onthouden die je invult bij het bestellen van een product of het uitlezen van jouw browserinstellingen om de website op een goede manier op jouw beeldscherm te krijgen. Wij gebruiken ook cookies om de website aan jouw wensen aan te passen.

Daarnaast gebruiken wij analytische cookies om bij te houden hoe de website wordt gebruikt om de kwaliteit hiervan te verbeteren. Glitterwijn gebruikt daarvoor de diensten van Google Analytics. De informatie die met behulp van de cookies van Google Analytics wordt verkregen, wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google heeft geen toestemming om de verkregen Analytics informatie voor eigen doeleinden te gebruiken of om deze te gebruiken voor andere Google diensten. Google zou de informatie wel aan derden kunnen verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt.
Voor meer informatie verwijzen wij je naar de Privacy Policy van Google, waaronder ook het privacybeleid van Google Analytics valt.

De social media buttons op onze website zijn links naar de betreffende social media pagina’s. Door middel van deze buttons worden door Glitterwijn geen persoonsgegevens verstrekt. Indien je op een social media button klikt, worden jouw persoonsgegevens verwerkt door de betreffende social media. Glitterwijn is niet aansprakelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens via bedoelde social media pagina’s.

Als je ervoor kiest de Glitterwijn te ‘liken’ of te delen via social media dan zullen je persoonsgegevens (zoals je profielnaam en het feit dat je geïnteresseerd bent in onze producten en diensten) tevens zichtbaar worden voor alle bezoekers van je persoonlijke social mediapagina’s.

4.2 UITSCHAKELEN VAN COOKIES

Je kunt het plaatsen van cookies uitschakelen door jouw browserinstellingen te wijzigen. Bekijk de handleiding van jouw browser voor exacte instructies. Houd er wel rekening mee dat (bepaalde functionaliteiten op) de website mogelijk niet of niet-volledig werken indien je de cookies uitschakelt.

5. WAAROP BASEREN WIJ DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS?

Wij baseren de verwerking van jouw persoonsgegevens op de volgende grondslagen:

1. ter nakoming van een overeenkomst of afspraken met je (bijvoorbeeld het toezenden van onze producten);
2. ter nakoming van wettelijke verplichtingen (indien dat nodig is);
3. op basis van ondubbelzinnige toestemming (eenmaal verleende toestemming kun je te allen tijde intrekken).

6. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– het versturen van bestelde producten;
– het factureren van bestelde producten;
– het opnemen van contact via e-mail, telefoon of post;
– het beantwoorden en afhandelen van vragen;
– het afhandelen van eventuele klachten;
– het achterhalen wie gebruik maakt van de website, hoe de website wordt gebruikt, assisteren in gebruik en ontwikkelen van de website;
– het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
– voor andere doeleinden die gebruikelijk zijn voor een onderneming als Glitterwijn.

7. VERSTREKKEN VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Glitterwijn verstrekt jouw persoonsgegevens aan derden (zoals toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties) voor zover dat op grond van rechtspraak, wet- en regelgeving vereist is, dan wel deze verstrekking noodzakelijk is voor het verlenen van de door jouw verzochte diensten.

Wij maken gebruik van de diensten van derden (zoals onze hostingprovider) om jouw persoonsgegevens te verwerken. Deze derden treden op als verwerker voor Glitterwijn. Jouw persoonsgegevens worden door onze verwerkers verwerkt op beveiligde servers binnen de EU.

Tegen bovengenoemde verstrekkingen aan derden kun je bezwaar maken door een e-mail te sturen aan: info@glitterwijn.nl. Zie ook de paragraaf ‘rechten van betrokkenen’ voor meer informatie.

8. BEWAARTERMIJNEN

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen jouw persoonsgegevens eveneens indien we constateren dat deze zijn verouderd of wanneer jezelf om verwijdering verzoekt. Voorgaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering of ingeval we deze gegevens niet langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.

9. BEVEILIGING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens en dat de toegang tot jouw persoonsgegevens afgeschermd is.

10. WEBSITES VAN DERDEN

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Glitterwijn is niet aansprakelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

11. RECHTEN VAN BETROKKENEN

Je hebt het recht om ons schriftelijk te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens. Indien je vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten of onjuist verwerkt zijn, kun je ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Ook kun je ons verzoeken de persoonsgegevensverwerking te beperken.
Daarnaast kun je ons verzoeken jouw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Dergelijke verzoeken kun je ons schriftelijk of per e-mail versturen. Onze contactgegevens staan onderaan dit privacy- en cookiereglement vermeld.

12. KLACHTEN 

Als je een klacht hebt of een andere vraag omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kun je een e-mail sturen naar: info@glitterwijn.nl.
Wij vragen je hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent jouw klacht of vraag mee te zenden. Wij zullen jouw klacht of vraag in behandeling nemen en uiterlijk binnen 4 weken reageren. Wij doen er alles aan om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien je niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kun je hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.

13. WIJZIGINGEN PRIVACY- EN COOKIEREGLEMENT

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy- en cookiereglement van tijd tot tijd te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website. Het verdient dan ook aanbeveling om dit reglement regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

14. HEB JE NOG VRAGEN?

Als je nog vragen hebt over dit privacy- en cookiereglement of over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, dan kan je ons bereiken op de volgende manier:

Per e-mail: info@glitterwijn.nl

Dit privacy- en cookiereglement is voor het laatst aangepast op 01-02-2022.